شرکت سیلیکال

شرکت سیلیکال ایران در راستای حمایت از کودکان و همچنین اسپانسرینگ با باشگاه شاهین همکاری خود را آغاز نمود و به مدت یکسال این همکاری ادامه خواهد داشت.  این قرارداد اولین قرداد اسپانسرینگ سیلیکال میباشد. توجه به کودکان از اصول این شرکت بوده و امیدواریم این همکاری ادامه داشته باشد.

سیلیکال_ایران
پوشش_کف
کفپوش
سیلیکال_ایران
پوشش کف
سیلیکال_ایران
پوشش_کف
کفپوش
سیلیکال_ایران
پوشش کف
کفپوش
سیلیکال_ایران
پوشش کف
کفپوش


دیدگاهتان را بنویسید